INFORMATIEPAKKET
AANVRAGEN

Vul onderstaand formulier in en ontvang het Huurwoningen Nederland Fonds 4 informatiepakket per e-mail of post. Deze bestaat uit het prospectus, de brochure en de verklaring van deelname.
  Ik ontvang het informatiepakket van Huurwoningen Nederland Fonds 4 graag per

  * verplichte velden

  Wilt u eerst online meer informatie lezen?
  FONDS
  EMISSIE
  BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
  Wanneer u een deelneming in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en eerste supplement zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
  De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig zijn.
  RISICO’S
  Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 brengt risico’s met zich mee.  Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
  • Ontwikkelrisico: dit kan, om diverse redenen, leiden tot hogere aankoopkosten, hoger dan verwachte exploitatiekosten, lagere huuropbrengsten en meer leegstand.
  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen en/of onvoorziene wijzigingen in klimaatwetgeving. 
  Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.
  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.