VEELGESTELDE VRAGEN

Inschrijven en storten

Bij geen bijzonderheden zal het inschrijfproces ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen. Bij drukte kan dit uitlopen naar 14 werkdagen. Hoe vollediger u uw inschrijving inclusief juiste toebehoren aanlevert , des te sneller kunnen wij uw inschrijving verwerken.

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Wij vragen u schriftelijk uw wens aan te geven o.v.v. uw relatienummer, waarna wij telefonisch contact met u zullen opnemen.
a) Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl.
b) Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

Elke nieuwe inschrijving is een overeenkomst waarop wij een akkoord en dus uw handtekening nodig hebben.

Hiervoor gebruikt u ook het formulier ‘Verklaring van deelname Rechtspersonen’ en geeft u uw situatie aan. Zo wordt de inschrijving op deze entiteit het beste verwerkt in onze administratie.

Het kan voorkomen dat u uw deelnamebedrag niet in één keer kunt overboeken i.v.m. het vastgestelde limiet door uw bank. Dit limiet is bij de meeste banken € 50.000. U kunt via uw internet bankieren proberen om het limiet te verhogen of uw bank het limiet eenmalig te laten verhogen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u het deelnamebedrag in deelstortingen doen o.v.v. relatienummer, deelstorting 1 van [vul het aantal stortingen in].

Onze voorkeur is dat u stort vanaf de IBAN die is aangegeven op de verklaring van deelname. Echter, indien u toch wenst te storten vanaf een ander IBAN zijn wij verplicht de IBAN op de verklaring van deelname te verifiëren door middel van een 1 cent storting in het betreffende fonds en controle aan onze zijde.

U ontvangt na storting binnen 48 uur een voorlopige stortingsbevestiging.
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de deelnamesom ontvangt u de definitieve bevestiging van storting en deelname.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

Identificatie / Verificatie

Nee, helaas kunnen wij deze niet accepteren. Wij accepteren een Nederlands paspoort/identiteitskaart en een paspoort/identiteitskaart uit de Europese Economische Ruimte (EER). Onder deze EER-landen vallen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Let op; wij ontvangen graag een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

U kunt alleen inschrijven indien het legitimatiebewijs nog minimaal 3 maanden geldig is.

Bij deelname als rechtspersoon dient u uw rechtspersoon te legitimeren met een Uittreksel KvK (niet dan ouder dan 3 maanden)

Elke nieuwe inschrijving is een overeenkomst waarbij wij u als persoon en uw BSN opnieuw dienen te verifiëren.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

IBAN

Onze voorkeur is dat u stort vanaf de IBAN die is aangegeven op de verklaring van deelname. Echter, indien u toch wenst te storten vanaf een ander IBAN zijn wij verplicht de IBAN op de verklaring van deelname te verifiëren door middel van een 1 cent storting in het betreffende fonds en controle aan onze zijde.

U kunt uw IBAN enkel schriftelijk te wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

én

een 1 cent storting op de betreffende fondsrekening te doen.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Hierbij dient ook de mede-rekeninghouder onderzocht te worden.

Beleggersprofiel

De jaarcijfers dienen aangeleverd te worden zodat wij het vrij belegbaar vermogen van de onderneming kunnen vaststellen.

Vrij belegbaar vermogen is al het vermogen, bijvoorbeeld (spaar)geld, aandelen of andere bezittingen die u in korte tijd te gelde kunt maken na aftrek van schulden/financieringen. Wij raden u aan om dit samen met een (vergunning houdende) adviseur te berekenen en te bepalen.

Dividend

Dividenden worden elk kalenderkwartaal berekend. Wanneer u gedurende het kalenderkwartaal uw deelnamebedrag overmaakt, dan wordt het dividend berekend vanaf de ontvangstdatum van het deelnamebedrag tot aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal.

Hierop is echter één uitzondering. Wordt uw deelnamebedrag ontvangen na de 21e van de laatste maand van het betreffende kalenderkwartaal, dan ontvangt u dit deel van de dividendbetaling pas na het daaropvolgende kalenderkwartaal. Deze vertraging (van een relatief klein bedrag) is noodzakelijk omdat de berekening en met name de controle van de uit te keren dividenden enige tijd in beslag neemt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

 • ontvangstdatum deelnamesom 18 maart = gaat mee met dividenduitkering 1e kwartaal
 • ontvangstdatum deelnamesom 23 maart = gaat mee met dividenduitkering 2e kwartaal (berekening dividend vanaf ontvangstdatum 23 maart)
 • ontvangstdatum deelnamesom 2 april = gaat mee met dividenduitkering 2e kwartaal

Uitkering van het dividend geschiedt niet later dan in de eerste week van het volgende kwartaal. Uiteraard ontvangt u hierover altijd een bericht per e-mail en/of post.

Wanneer u geen dividend heeft ontvangen, kan dit aan meerdere zaken liggen:

 • De ontvangstdatum van uw storting is na de 21e van de maand vóór een nieuw kwartaal, zie ook vraag 1 bij Dividend
 • Uw dividendkeuze staat op ‘deelparticipaties’ in plaats van ‘contanten’. Wijzig uw dividendkeuze.
 • Geen van bovenstaande is het geval. Neem telefonisch contact met ons op. Wij zullen onderzoeken waar het probleem ligt.

Fondsinzicht

Op het moment dat deze beschikbaar zijn, melden wij u dit via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Op het moment dat deze beschikbaar zijn, melden wij u dit via onze maandelijkse nieuwsbrief.

De jaarvergaderingen vinden plaats na goedkeuring van de jaarcijfers in het tweede kwartaal. Uiteraard ontvangt u hiervoor een officiële uitnodiging.

Mijn profiel

Dit betreft uw levens- en/of fiscaal partner. Ten behoeve van uw participatie is het niet noodzakelijk om uw partner apart in te schrijven. De participaties worden op naam van de hoofdparticipant gesteld. Wij zullen ons ten alle tijden baseren op de wetgeving ten aanzien van nalatenschap, schenken en erfenis. Als partner valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Ja dat kan. U kunt de verklaring van deelname insturen op naam van uw kind waarbij u als ouders/voogd altijd mee tekent. Als vertegenwoordiger valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Vanaf 18 jaar zullen de deelnames automatisch volledig op naam van uw kind komen. Indien u dit niet of anders wenst, vragen wij u telefonisch contact op te nemen op 085 – 007 25 00 (optie 2).

Het is mogelijk om iemand te volmachtigen namens u te handelen. Graag ontvangen wij daarvoor een kopie van de officiële (notariële) documenten. Deze volmacht situatie vervalt direct bij overlijden van de participant. Als gevolmachtigde valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Het is mogelijk om als bedrijf deel te nemen in één van de fondsen. Hiervoor hebben wij een verklaring van deelname die speciaal is opgesteld voor rechtspersonen. Hierin staan ook specifieke vragen die verband hebben met uw onderneming. Wij verzoeken u dan ook deze te gebruiken bij het inschrijven van een onderneming. U kunt deze tijdens een open emissie vinden onder de downloadpagina van het betreffende fonds.

U kunt als stichting deelnemen. Echter, wij bedienen stichtingen vanaf een totale deelname van minimaal € 100.000 over alle fondsen bij Credit Linked Beheer, wanneer deze is ingeschreven in het handelsregister en de statuten (notarieel) overlegt. Alle bestuurders vallen als contactpersoon onder ons cliëntenonderzoek. Wij zullen van allen de gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Een familiefonds kan deelnemen in één van de fondsen. Wij behandelen een familiefonds als één entiteit met meerdere betrokkenen. Wenst u deel te nemen, dan verzoeken wij u om vooraf telefonisch contact op te nemen op 085 – 007 25 00 (optie 2). Wij kunnen u dan goed informeren over welke gegevens wij van u wensen te ontvangen.

Dat is helaas niet mogelijk. Wij zijn verplicht u periodiek te informeren over de status van onze fondsen. Dit doen wij door middel van onze maandelijkse (online) nieuwsbrief.

Mijn deelnames

Dit is in ontwikkeling. Uiteraard ontvangt u te zijner tijd bericht wanneer u hiervan gebruik kunt maken.

De jaaropgave, ook wel het financieel jaaroverzicht genaamd, wordt in de eerste week van maart aan alle participanten verstrekt. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

U kunt na 4 jaar deelname gebruik maken van de Terugkoopfaciliteit (tenzij het prospectus anders aangeeft). Wenst u eerder over uw geld te beschikken, dan zullen wij uw verzoek in behandeling nemen en bepaalt de directie of er voldoende reserves zijn binnen het fonds om uw verzoek te honoreren. De verwerking van uw verzoek duurt doorgaans 3 tot 4 weken.

Wij vragen u een schriftelijk verzoek te sturen aan info@clbeheer.nl of per post waarin u het volgende aangeeft:

 • Relatienummer
 • Het betreffende fonds
 • Het aantal participaties dat u wilt verkopen
 • Per welke datum

Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl.
Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

De verwerking van uw verzoek duurt 4 weken.

De inkoop vindt plaats tegen de geldende handelskoers.
De administratieve kosten bedragen € 100,00 per transactie/per fonds.

Helaas kunnen wij daarin niet voorzien aangezien ons proces voor terugkoop doorgaans 3 tot 4 weken duurt. Tevens willen wij u erop attenderen dat uw verzoek door de directie goedgekeurd dient te worden en er voldoende reserves binnen het fonds aanwezig dienen te zijn.

Dit is afhankelijk van diverse factoren, te weten:

 • Goedkeuring door de directie
 • Het opstellen en toesturen van het terugkoopformulier
 • Het door u ondertekend retourneren van het formulier
 • Controle door de toezichthouder van het fonds

Indien alle partijen akkoord zijn en de te nemen stappen zijn doorlopen, kunnen wij overgaan tot uitkering.

Dat kan zeker. Wij vragen u een schriftelijk verzoek te sturen waarin u het volgende aangeeft:

 • Relatienummer
 • Het betreffende fonds
 • Het aantal participaties dat u wilt overdragen
 • Per welke datum
 • De gegevens van de persoon/entiteit aan wie u wenst over te dragen incl. kopie legitimatiebewijs (met leesbaar BSN)

a) Per e-mail kan dit naar info@clbeheer.nl.
b) Per post kan dit naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

De verwerking van uw verzoek duurt 6 weken.

Credit Linked Beheer behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Wij verzekeren dit met interne en externe technische en organisatorische procedures en maatregelen.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die hiervoor gelden zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) en de Wet op bestrijding van witwassen het financieren van terrorisme. De Gedragscode is opgesteld voor banken en verzekeraars maar wordt onderschreven door een beleggingsinstelling als Credit Linked Beheer.

Wijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging enkel schriftelijk melden o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

U kunt uw contactgegevens enkel schriftelijk wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

U ontvangt uw berichtgeving per e-mail, dan wel per post. Indien u dit graag gewijzigd ziet, ontvangen wij graag schriftelijk een verzoek tot wijziging o.v.v. uw relatienummer. Dit kan:
a) per e-mail naar info@clbeheer.nl.
b) per post naar: Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

U kunt uw dividendvoorkeur enkel schriftelijk wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

Wij vragen u een schriftelijke melding te maken o.v.v. het relatienummer van de overledene in combinatie met een overlijdensakte.
Eveneens vragen wij u de contactgegevens inclusief een geldig legitimatiebewijs van de contactpersoon mee te sturen, doorgaans betreft dit de executeur testamentair.
Dit kan:
a) per e-mail naar info@clbeheer.nl
b) per brief naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

U kunt uw IBAN enkel schriftelijk te wijzigen o.v.v. uw relatienummer door:
a) een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl
b) een brief te sturen naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB Baarn

én

een 1 cent storting op de betreffende fondsrekening te doen.

U kunt uw nieuwe e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen naar info@clbeheer.nl o.v.v. uw relatienummer. Wij nemen telefonisch contact met u op om uw wijziging verder te verwerken.