HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Huurwoningen Nederland Fonds II belegt in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland. In het supplement leest u over de eerste aankopen van het fonds (233 woningen) in onder andere Amersfoort, Alkmaar, Almere, Eindhoven.

Met de opbrengst van de emissie wordt de aankoop van 450 nieuwe eengezinswoningen en appartementen geprognosticeerd, voornamelijk in de vrije sector. De verwachte maandhuur van de woningen zal tussen € 700 en € 1.300 liggen. De eengezinswoningen hebben bij voorkeur een woonoppervlakte van 110 tot 130 vierkante meters, drie slaapkamers op de eerste verdieping en een houten berging. De appartementen hebben bij voorkeur een woonoppervlakte van 40 tot 100 vierkante meters.

Reclame: behoudens de inhoud van het prospectus, het supplement, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Verwacht dividend van 5,7% (uitkering per kwartaal)
 • Stabiele bezettingsgraad portefeuille (circa 99%)
Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds II brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De looptijd van het Huurwoningen Nederland Fonds II is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds. Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus

WONING PORTEFEUILLE

In het supplement leest u over de eerste aankopen van het fonds (233 woningen) in onder andere Amersfoort, Alkmaar, Almere, Eindhoven.

Met de opbrengst van de emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds II worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het energielabel van de aan te kopen woningen zal vrijwel altijd A++++ zijn. Naar verwachting zal 50% van alle woningen en appartementen die door het fonds gekocht worden, beschikken over een groenverklaring. Dit houdt in dat het energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van de eis die geldt in het Bouwbesluit 2012 en voor de bouw duurzaam geproduceerd hout is gebruikt.

Beleggingsbeleid
 • Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de gereguleerde, te liberaliseren en vrije sector
 • Naar verwachting wordt 50% belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen, waarvoor een groenverklaring kan worden verkregen
 • Gespreide woningportefeuille
 • Belegging in Nederland, met uitzondering van krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van woningen uit het Huurwoningen Nederland Fonds II, de locaties van de woningen worden op de kaart weergegeven.