HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Huurwoningen Nederland Fonds III is opgericht om voor gemeenschappelijke rekening vermogen in een woningportefeuille, van voornamelijk jonge en nieuwbouw huurwoningprojecten, te beleggen.

Reclame: behoudens de inhoud van het prospectus, het supplement, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Investeren in nieuwe en jonge energiezuinige Nederlandse woningen

 • Deelnemen vanaf € 4.700

 • 4,8% verwacht dividend conform prospectus tot ultimo 2028, daarna oplopend door huurindexatie

 • Dividenduitkering per kwartaal

 • Verwacht effectief rendement conform prospectus van 8,2% per jaar

Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds III brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en het bijbehorende prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus en het bijbehorende prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en de bijbehorende prospectus begrijpelijk, consistent en volledig zijn.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De looptijd van het Huurwoningen Nederland Fonds III is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds. Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
Supplement

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III worden (voornamelijk) te ontwikkelen en bestaande complexen van huurwoningen inclusief bijbehorende garages en/of parkeerplaatsen aangekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. De woningen zullen doorgaans beschikken over een gebruiksklare keuken met koel/vriescombinatie, combimagnetron, keramische of inductie kookplaat, roestvrijstalen afzuigkap en vaatwasser. De badkamers zullen naar verwachting beschikken over een glazen douchecabine, het merendeel met eveneens een dubbele wastafel.

Beleggingsbeleid
 • Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de gereguleerde, te liberaliseren en vrije sector
 • Naar verwachting wordt 43% belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen, waarvoor een groenverklaring kan worden verkregen
 • Gespreide woningportefeuille
 • Belegging in Nederland, met uitzondering van krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van door het fonds aangekochte projecten.

RECENTE ONTWIKKELINGEN
Effecten verdere stijging kapitaalmarktrente (14-4-2022)
In het in maart 2022 goedgekeurde supplement leest u onder andere over de gevoeligheid van de kapitaalmarkt op de geprognosticeerde uitkeringen en in mindere mate op het geprognosticeerde effectieve rendement.
Na de publicatie van het supplement is de kapitaalmarktrente verder gestegen. Op basis van de huidige kapitaalmarktrente, april 2022, is het aannemelijk dat het dividend tot en met 2028 gelijk zal zijn aan 4,1% op jaarbasis (en het effectieve rendement 7,6%). Dit komt overeen met het scenario geschetst op pagina 14 van het supplement, dat door deze ontwikkeling leidend is geworden.
Dit is de tweede keer in korte tijd dat wij de verwachte uitkeringen moeten bijstellen. Op korte termijn denken wij de gevoeligheid van het dividend en effectieve rendement aanzienlijk te kunnen reduceren, door de financiering voor de eerste aankopen van het fonds vast te leggen.
Herziene informatie in verband met publicatie supplement
Deze webpagina geldt ter vervanging van de eerder gepubliceerde webpagina over de eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III.
In verband met het in maart 2022 gepubliceerde supplement op het prospectus is de informatie op de oorspronkelijke webpagina niet meer geheel van toepassing (en bevat derhalve onjuiste informatie).
Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen de oorspronkelijke versie van de brochure en de huidige versie:
 1. In de huidige brochure worden vier woningprojecten gepresenteerd, waarvoor afspraken zijn gemaakt over de aankoop. Het bruto aanvangsrendement van de woningprojecten ligt, deels door de locaties (in en zeer nabij de Randstad), licht lager dan geprognosticeerd.
 2. Door het licht lagere bruto aanvangsrendement, alsmede recente ontwikkelingen ten aanzien van huizenprijzen, marktrente, inflatie en huurindexatie is het prognoserendement herzien:
  • Het geprognosticeerde dividend is neerwaarts aangepast (met gemiddeld 1,2% per jaar).
  • Het geprognosticeerde effectieve rendement is aangepast van 9,0% naar 8,2%.
 1. De directie is uitgebreid van twee naar vier door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers.
 2. De Belastingdienst heeft de fiscale transparantie en de Box-3-kwalificatie van het fonds bevestigd.
In het supplement worden bovenstaande elementen verder toegelicht  (waar nodig).