HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het NOVA Woningfonds belegt voor gemeenschappelijke rekening in duurzame jonge en nieuwe huurwoningen in Nederland zonder hypothecaire financiering. Het fonds heeft als doel participanten te voorzien van opbrengsten die voortvloeien uit deze woningportefeuille.

Reclame: behoudens de inhoud van het prospectus, het eerste en tweede supplement, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
  • Beleggen in duurzame jonge en nieuwbouw huurwoningen

  • Geen hypothecaire financiering

  • 3,5% verwacht dividend tot ultimo 2027, daarna oplopend door huurindexatie en het uitponden van woningen (uitkering per kwartaal)

PROSPECTUS
EERSTE SUPPLEMENT
TWEEDE SUPPLEMENT
Risico’s

Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en de supplementen zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus en de supplementen mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en de supplementen begrijpelijk, consistent en volledig zijn.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds. Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
  • Wijziging in (fiscale) regelgeving: Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het NOVA Woningfonds wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

WONING PORTEFEUILLE

Het NOVA Woningfonds belegt in nieuwbouw huurwoningen met een groen energielabel. De nadruk wordt gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2.500.000 en € 25.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd. Door te kiezen voor groene energielabels (naar verwachting zal het merendeel van de woningen een energielabel hebben van A+++ of beter) wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van CO2 uitstoot en een reductie van het gasverbruik in Nederland.

Met de opbrengst van de eerste emissie van het NOVA Woningfonds zijn twee projecten aangekocht. Eén project in verhuurde staat in Almere (8 appartementen) en één project in Veldhoven (18 appartementen met een A+++ energielabel) die in de zomer van 2024 worden opgeleverd.

Beleggingsbeleid
  • Beleggen in nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen met een groen energielabel.
  • Een bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort.
  • Een geografische spreiding nastreven om afhankelijkheid van ontwikkeling in één regio te voorkomen, met uitzondering van plaatsen waar sprake is van een lange termijn krimp van het aantal huishoudens.