HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Huurwoningen Nederland Fonds 4 zal voor gemeenschappelijke rekening beleggen in duurzame jonge en nieuwe huurwoningen in Nederland. Het fonds heeft als doel participanten te voorzien van opbrengsten die voortvloeien uit deze woningportefeuille.

Reclame: behoudens de inhoud van het prospectus, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Beleggen in duurzame jonge en nieuwbouw huurwoningen

 • Deelnemen vanaf € 10.000 (twee participaties à € 5.000)

 • 5,3% verwacht dividend op jaarbasis (uitkering per kwartaal)

 • Eenmalige emissiekosten: 3% van het deelnamebedrag

INFORMATIEPAKKET AANVRAGEN
PROSPECTUS
EERSTE SUPPLEMENT
Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds 4 brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en de supplementen zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus en de supplementen mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en de supplementen begrijpelijk, consistent en volledig zijn.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.
 • Marktrisico: verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Ontwikkelrisico: dit kan, om diverse redenen, leiden tot hogere aankoopkosten, hoger dan verwachte exploitatiekosten, lagere huuropbrengsten en meer leegstand.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: door (verdere) wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het Huurwoningen Nederland Fonds 4 wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen en/of onvoorziene wijzigingen in klimaatwetgeving.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Correctie prospectus en brochure

De tabel op blz. 56 van het prospectus en blz. 3 van de brochure bevat een typefout en dient vervangen te worden door onderstaande tabel:

WONING PORTEFEUILLE

Het Huurwoningen Nederland Fonds 4 zal beleggen in te ontwikkelen en bestaande complexen van huurwoningen met energielabel A of beter, inclusief bijbehorende garages en/of parkeerplaatsen. De verwachte maandelijkse huur ligt tussen € 750 en € 1.300.

De nadruk wordt gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2,5 miljoen en € 20 miljoen, een goede geografische spreiding, spreiding tussen grotere en kleinere plaatsen en spreiding tussen huurniveaus en de grootte van de individuele woningen. Er kan worden belegd in senioren- en zorgwoningen mits de woningen, indien nodig, zelfstandig te verhuren zijn. Ook kan er geïnvesteerd worden in commerciële ruimten, als deze onderdeel zijn van de aankoop van een woningproject waarbij geldt dat de oppervlakte hiervan ondergeschikt moet zijn aan de aangekochte woningprojecten.

Per datum Prospectus vinden gesprekken plaats over de aankoop van circa 40 verschillende woningprojecten (meer dan 1.000 woningen). Per datum van het Eerste Supplement is voor één woningproject te Capelle aan den IJssel een afspraak gemaakt over de aankoop in de vorm van een in juli 2023 getekende hoofdlijnenovereenkomst. Naar verwachting zal in augustus 2023 de bouw worden gestart, oplevering van het project staat gepland in het tweede kwartaal van 2025. Voor het project is een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven. Wilt u meer weten, vraag dan het informatiepakket aan.

Beleggingsbeleid
 • Beleggen in nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen met een groen energielabel.
 • Een bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort.
 • Nastreven van een geografische spreiding, spreiding tussen grotere en kleinere plaatsen, spreiding tussen huurniveaus (niet alleen relatief lage of hoge huren) en de grootte van de projecten en de individuele woningen.

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van woningen uit de overige fondsen van Credit Linked Beheer en zijn ter illustratie bedoeld.