PRIVACY STATEMENT / PRIVACYVERKLARING

De privacyregels kunnen wijzigen. Hetzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat Credit Linked Beheer dit Privacy Statement kan aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op de website www.clbeheer.nl .

Versie: november 2018

1.IDENTITEIT

Over dit privacy statement

Welkom. Dit is het Privacy Statement van Credit Linked Beheer B.V. (in dit statement “Credit Linked Beheer” of “wij” genoemd). Wij vinden privacy net zo belangrijk als u. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor u opgesteld zodat voor u duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt zodra u onze website clbeheer.nl bezoekt, de websites van onze fondsen (duurzaamwoningenfonds.nl, groenwoningenfonds.nl of huurwoningenfonds.nl) of als u zich inschrijft als participant in onze fondsen of geadresseerde van onze Nieuwsbrief Woningfondsen. U bent dan volgens de wetgever “betrokkene”, en wij zijn “verantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens.

We stellen ons eerst voor:
Credit Linked Beheer B.V. is gevestigd te Soest (KvK 56583656) en beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Credit Linked Beheer is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 15001176. Het kantooradres is:

Luitenant Generaal van Heutszlaan 10, 3743 JN Baarn
Postbus 676, 3740 AP, Baarn
Telefoonnummer: 085-007 25 00

U kunt ook contact opnemen via de website clbeheer.nl, onder Contact, of per e-mail naar info@clbeheer.nl

2.DOELEINDEN

Wat zijn persoonsgegevens?
Kortgezegd zijn persoonsgegevens alle gegevens die mogelijkerwijs iets kunnen zeggen over een bepaald persoon. Het betreft dus een brede categorie van gegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat in artikel 4 als definitie van ‘persoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bij persoonsgegevens kunt u dus denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verkrijgen wij als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Credit Linked Beheer bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

* Credit Linked Beheer zal u nooit vragen om persoonsgegevens van medische- of strafrechtelijke aard, of overige gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid. Dit worden ook ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’ genoemd en zijn door de wetgever extra beschermd.

Steeds vaker hebben betrokkenen via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via de website contact met Credit Linked Beheer. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld in telefoongesprekken, brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Credit Linked Beheer. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, worden door Credit Linked Beheer verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Waarom vragen wij om uw gegevens?
Credit Linked Beheer verwerkt persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, met name het aankopen van participaties en afwikkelen van dividendbetalingen. Om deze overeenkomst zorgvuldig en succesvol af te handelen verwerkt Credit Linked Beheer uw persoonsgegevens. Daarbij dient Credit Linked Beheer aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo heeft iedere financiële instelling de identificatieplicht.

We gebruiken uw gegevens daarnaast

 • om ons bestand van relaties te beheren;
 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals
  • om fraude te voorkomen en te bestrijden zoals verplicht gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Identificatie en verificatie van natuurlijke personen dient ook ter bestrijding van identiteitsfraude.
  • Het melden van eventuele ongebruikelijke transacties en het
  • bestrijden van belastingontduiking (uw BSN kan, wanneer de belastingdienst daarom verzoekt, worden doorgegeven
 • om onze dienstverlening en service te optimaliseren;
 • om statistisch onderzoek te doen; ook voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
 • om u te informeren over andere producten en diensten, bij voorbeeld middels onze Nieuwsbrief. Als u geen prijs stelt op die informatie, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan die informatieverstrekking.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen.

Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor

 • het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten,
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, of
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zie ook onder 6. BEVEILIGING.

Commerciële doeleinden

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres of via het door u opgegeven telefoonnummer. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op ’uitschrijven‘ te klikken in de ontvangen commerciële uitingen.
 • Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
 • Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

3.GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer tablet of smartphone wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

* Credit Linked Beheer maakt op haar website(s) gebruik van cookies.

Bij gebruik van onze website(s) verwerken wij :

 • Uw IP-adres
 • De instellingen van uw browser
 • De pagina’s en onderwerpen van de website die u bezoekt en hoe lang u deze bekijkt
 • Het aantal keer dat u de website bezoekt
 • Deze gegevens worden gedeeld met ons door het apparaat dat u gebruikt. U kunt via de browserinstellingen van uw apparaat zelf instellen welke gegevens u wenst te delen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Wij maken gebruik van de navolgende cookies.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ’Analytics‘-dienst. Credit Linked Beheer gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 • Overige tracking cookies bedoeld voor marketing doeleinden zijn: Google Adwords, LinkedIn, Google Doubleclick.]

4.NIEUWSBRIEVEN

Welke informatie krijgt u over onze producten en diensten?
Als u deelneemt als participant ontvangt u van ons

 • periodieke informatie over de dividenduitkering en
 • een jaarlijks overzicht van uw participatie in de fondsen van Credit Linked Beheer.

Maximaal twaalf keer per jaar verstuurt Credit Linked Beheer daarnaast de Nieuwsbrief Woningfondsen. Credit Linked Beheer publiceert de Nieuwsbrief in het kader van zorgvuldige dienstverlening. Deze wordt verzonden naar participanten en geïnteresseerden en bevat informatie die volgens Credit Linked Beheer relevant is voor een adequate beoordeling van de producten die worden aangeboden.

5.INZAGE EN CORRECTIE

Welke persoonsgegevens van u zijn bij ons bekend?

Nieuwsbrief
Als u de Nieuwsbrief ontvangt zonder te participeren in onze fondsen bewaren wij slechts de beperkte gegevens die u bij aanmelding heeft opgegeven, namelijk uw

 • Naam en
 • e-mailadres. Bij telefonisch vervolgcontact wordt uw telefoonnummer eveneens bewaard.

Bij elke Nieuwsbrief staat een link waarmee u zich desgewenst kan afmelden.

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van overige marketingactiviteiten. Credit Linked Beheer zal er dan voor zorgen dat u niet (langer) benaderd wordt met informatie of persoonlijke aanbiedingen.

Participant
Als u zich inschrijft als participant deelt u uitgebreide persoonsgegevens via het Inschrijfformulier. Deze worden overgenomen in het Participantenregister en zijn benodigd. Kopieën van meegestuurde documenten worden digitaal opgeslagen in een participanten dossier. Daarnaast zijn wij uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (wwft) en de Sanctiewet verplicht een cliëntonderzoek te verrichten. Wij doen dat in openbare bronnen en slaan eventuele documenten op in het participantendossier. In overzicht bewaren wij uw:

 • Relatienummer (door ons toegekend);
 • Volledige naam als hoofdparticipant of uiteindelijk belanghebbende (van een rechtspersoon) en eventueel die van uw partner of vertegenwoordiger (van een rechtspersoon);
 • Geboortegegevens (-datum, -plaats, -land en uw nationaliteit) en eventueel die van uw partner;
 • Volledig adres;
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail);
 • Identificatie (BSN en gegevens van uw identiteitsbewijs) van hoofdparticipant en eventuele partner/vertegenwoordiger;
 • Bankrekening (IBAN);
 • De antwoorden die u gaf op de vragen inzake uw productkennis;
 • Datum en uitkomst van het cliëntonderzoek;
 • Of en via welke intermediair u bent ingeschreven;
 • Datum of data per wanneer u deelneemt in één of meer van onze fondsen en de positie hierin;
 • Datum of data per wanneer u dividend hebt ontvangen en hoeveel
 • Gegevens voor het fiscaal jaaroverzicht (dividend, aantal participaties en waarde)

Recht van inzage en correctie
Bent u participant in de fondsen van Credit Linked Beheer en wilt u zien welke persoonsgegevens van u daar bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage.’ Ook heeft u het ‘Recht van rectificatie’ om gegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn.

U kunt in beide gevallen schriftelijk contact opnemen. Stuurt u dan uw verzoek, met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar het adres dat hierboven staat vermeld. Wij reageren dan zo snel mogelijk. Credit Linked Beheer is dan verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Uw verzoek zal kosteloos worden behandeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Credit Linked Beheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Als u participeert in onze fondsen bewaren wij de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling. De Belastingdienst verlangt de mogelijkheid tot inzage tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.

Als u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt u onmiddellijk van de mailinglist verwijderd.

6.BEVEILIGING

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Credit Linked Beheer behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Wij verzekeren dit met interne en externe technische en organisatorische procedures en maatregelen.

Zorgvuldig
Als we uw persoonsgegevens verwerken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR) en de Wet op bestrijding van witwassen het financieren van terrorisme. De Gedragscode is opgesteld voor banken en verzekeraars maar wordt onderschreven door een beleggingsinstelling als Credit Linked Beheer.

Veilig
Uw persoonsgegevens zijn bij Credit Linked Beheer in goede handen. Credit Linked Beheer zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. In de bedrijfsprocessen en bij de inrichting van de IT-omgeving is de beveiliging van persoonsgegevens een constant punt van aandacht.

Bij fraude of misbruik kan Credit Linked Beheer uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie.

Onze websites zijn beveiligd met https en een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd.

We hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Vertrouwelijk
Alle medewerkers van Credit Linked Beheer hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en de bankierseed afgelegd. Dat betekent dat zij vertrouwelijk en integer omgaan met uw gegevens. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Credit Linked Beheer deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u. Het kan ook zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belastingdienst.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De meeste partijen bevinden zich in de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zorgen wij voor passende waarborgen.

Bent u het niet met ons eens? Dan horen wij dit graag via info@clbeheer.nl. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Het liefst komen we hier samen uit.

Bent u niet tevreden over de manier waarop Credit Linked Beheer uw klacht oplost? Het streven is om elke klacht binnen twee weken te beantwoorden. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door CLB kunt u zich wenden tot het KiFiD: https://www.kifid.nl .

Sinds mei 2018 is CLB geregistreerd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder aansluitnummer: 400.000451. Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. U kunt bij het KiFiD online een klacht indienen of het klachtformulier downloaden en per post indienen. Alle schriftelijke klachten kunnen worden gestuurd naar het volgende adres:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verder lezen