Duurzaam Woningen Fonds downloads
Aanvragen prospectus
Direct inschrijven
Download prospectus
Download supplement
Download brochure
Toelichting verklaring van deelname

Tweede emissie Duurzaamwoningen Fonds open voor inschrijving

Het Duurzaamwoningen Fonds is open voor inschrijving vanaf 10 augustus nadat in juli de AFM het prospectus heeft goedgekeurd. Voor deze emissie zijn 9.600 participaties beschikbaar met een totale waarde van € 48.000.000.
Beleggers in het Duurzaamwoningen Fonds profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van nieuwe en jonge Nederlandse huurwoningen. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, naar verwachting tot een totaal effectief jaarrendement van 8,0% (over de prognose periode tot en met 2031).
MINDER FINANCIERING DAN GEBRUIKELIJK BIJ WONINGFONDSEN
Het Duurzaamwoningen Fonds onderscheidt zich door een lager financieringsniveau van 45% (andere woningfondsen gebruiken doorgaans 60% financiering). Bij een belegging in woningen is een waardedaling uiteraard ongunstig, maar door het lagere financieringsniveau is de kans op een negatief rendement kleiner dan bij reguliere woningfondsen met 60% financiering.
DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG
Naast de relatief lage financiering onderscheidt het fonds zich ook op het gebied van duurzaamheid. Alle aangekochte woningen hebben een energielabel van A+++ of beter. Het fonds koopt geen woningen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over het fonds, kijk dan op onze fondspagina.  Ook kunt u ons informatieve webinar over de tweede emissie van het Duurzaamwoningen Fonds terugkijken.
Naar het fonds
Terugkijken webinar
RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.

WONINGPORTEFEUILLE
Voor haar vijf woningfondsen kocht Credit Linked Beheer meer dan 2.500 (voornamelijk) nieuwbouwwoningen, waarvan 1.300 in 2019 en 2020. En ook in 2021 zullen naar verwachting minimaal 900 nieuwbouwwoningen worden aangekocht.
De woningportefeuille van het Duurzaamwoningen Fonds bestaat uit 165 duurzame en energiezuinige woningen in Nederland met een gemiddelde huur van circa € 900. Alle woningen hebben een energielabel van A+++ of beter. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 393 woningen.
KENMERKEN
 • Deelnemen vanaf € 5.000

 • 5,2% dividend tot ultimo 2023, daarna oplopend door huurindexatie (uitkering per kwartaal)

 • Verwacht effectief rendement van 8,0%* per jaar

 • Per datum prospectus is belegd in 165 huurwoningen in Nederland

DIVIDENDUITKERINGEN
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 5,2% tot ultimo 2023, waarna het dividend door huurindexatie kan oplopen. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.
RISICO’S
Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht. Een belegger kan langer aan deze belegging zijn gebonden (met name bij ongunstige marktontwikkelingen) dan verwacht of gewenst is.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
 • Risico van wijzigingen in (fiscale) regelgeving: Wijzigingen in regelgeving (bijvoorbeeld door regulering van de vrije sector huurmarkt) of ander (fiscaal) overheidsingrijpen kan leiden tot een lager rendement.
 • Ontwikkelrisico: Bij een investering in nieuwbouwwoningen worden inschattingen gemaakt over de waarde van een project, de verwachte huur en huurders interesse. Ook kan de bouw
  vertraging oplopen. Dit kan leiden tot lagere of later dan verwachte huurbetalingen en derhalve een lager rendement op de belegging.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

CONTACT

Wilt u het algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus en bijbehorende supplement per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in, bel 085 – 007 25 50 of e-mail naar contact@clbeheer.nl.  * verplichte velden