Huurwoningen Nederland Fonds - beleggen in nieuwe en jonge huurwoningen
Naar het fonds
Download prospectus
Download brochure
Inschrijven fonds
Toelichting verklaring van deelname

Zesde emissie open voor inschrijving

Het Huurwoningen Nederland Fonds is open voor inschrijving, nadat op 16 februari 2021 het prospectus voor de zesde emissie is goedgekeurd door de AFM. Het Huurwoningen Nederland Fonds belegt in nieuwe en jonge, duurzame en energiezuinige Nederlandse huurwoningen.
Beleggers in het Huurwoningen Nederland Fonds profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van jonge Nederlandse huurwoningen. Bovendien kan, bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. Dit leidt naar verwachting tot een totaal effectief jaarrendement van 9,6% (over de prognose periode tot en met 2031). Beleggers die vanaf het aanvangsjaar 2014 participeerden in het Huurwoning Nederland Fonds hebben jaarlijks 7,0% dividend ontvangen.
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Duurzaam en energiezuinig
Nagenoeg de gehele aangekochte woningportefeuille heeft een energielabel van A+++ of beter. En ook voor de verwachte aankopen wordt eenzelfde energielabel verwacht. Er wordt derhalve belegd in een woningportefeuille, bestaande uit nieuwe en jonge energiezuinige woningen, voornamelijk in de vrije sector. Het fonds koopt geen woningen in krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen
Kenmerken:
  • Deelnemen vanaf €5.000
  • Verwacht dividend van 7,0% tot ultimo 2023, daarna oplopend door woningverkopen (uitkering per kwartaal)
  • Verwacht gemiddeld totaal rendement van 9,6% per jaar
  • Per datum prospectus is belegd in 936 jonge huurwoningen
  • De belangrijkste risico’s zijn marktrisico, beperkte verhandelbaarheid en (her)financieringsrisico’s
De woningportefeuille bestaat uit 936 jonge en energiezuinige Nederlandse woningen buiten de krimpgebieden. Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 1.750 woningen, dichtbij de uiteindelijke streefomvang van het fonds.
Wilt u het algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in, bel 085 – 007 25 50 of mail naar contact@clbeheer.nl.

 

* verplichte velden

Dividenduitkeringen
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 7,0% tot ultimo 2023, waarna het dividend door woningverkopen kan oplopen. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.

Belangrijke overwegingen en aandachtspunten
Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

Risico’s 

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn beperkt verhandelbaar. De looptijd van het Huurwoningen Nederland Fonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds. Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.