Huurwoningen Nederland Fonds III - - beleggen in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland
Direct inschrijven
Informatiebijeenkomst Haarlem
Aanvragen prospectus en supplement
Download prospectus
Download supplement
Download brochure
Toelichting verklaring van deelname

Heropening eerste emissie Huurwoningen Nederland Fonds III

RECENTE ONTWIKKELINGEN
Effecten verdere stijging kapitaalmarktrente (14-4-2022)
In het in maart 2022 goedgekeurde supplement leest u onder andere over de gevoeligheid van de kapitaalmarkt op de geprognosticeerde uitkeringen en in mindere mate op het geprognosticeerde effectieve rendement.
Na de publicatie van het supplement is de kapitaalmarktrente verder gestegen. Op basis van de huidige kapitaalmarktrente, april 2022, is het aannemelijk dat het dividend tot en met 2028 gelijk zal zijn aan 4,1% op jaarbasis (en het effectieve rendement 7,6%). Dit komt overeen met het scenario geschetst op pagina 14 van het supplement, dat door deze ontwikkeling leidend is geworden.
Dit is de tweede keer in korte tijd dat wij de verwachte uitkeringen moeten bijstellen. Op korte termijn denken wij de gevoeligheid van het dividend en effectieve rendement aanzienlijk te kunnen reduceren, door de financiering voor de eerste aankopen van het fonds vast te leggen.
Herziene informatie in verband met publicatie supplement (22-3-2022)
Deze webpagina geldt ter vervanging van de eerder gepubliceerde webpagina over de eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III.
In verband met het in maart 2022 gepubliceerde supplement op het prospectus is de informatie op de oorspronkelijke webpagina niet meer geheel van toepassing (en bevat derhalve onjuiste informatie).
Onderstaand een overzicht van de verschillen tussen de oorspronkelijke versie van de webpagina en de huidige versie:
 1. Op de huidige webpagina worden vier woningprojecten gepresenteerd, waarvoor afspraken zijn gemaakt over de aankoop. Het bruto aanvangsrendement van de woningprojecten ligt, deels door de locaties (in en zeer nabij de Randstad), licht lager dan geprognosticeerd.
 2. Door het licht lagere bruto aanvangsrendement alsmede recente ontwikkelingen ten aanzien van huizenprijzen, marktrente, inflatie en huurindexatie is het prognoserendement herzien:
  • Het geprognosticeerde dividend is neerwaarts aangepast (met gemiddeld 1,2% per jaar).
  • Het geprognosticeerde effectieve rendement is aangepast van 9,0% naar 8,2%.
 1. De directie is uitgebreid van twee naar vier door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers.
 2. De Belastingdienst heeft de fiscale transparantie en de Box-3-kwalificatie van het fonds bevestigd.
In het supplement worden bovenstaande elementen verder toegelicht  (waar nodig).
EERSTE EMISSIE HEROPEND
De eerste emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds III is weer geopend voor inschrijving na goedkeuring van het supplement door Autoriteit Financiële Markten in maart 2022.
Beleggers in het Huurwoningen Nederland Fonds III profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van jonge Nederlandse huurwoningen. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, tot een totaal verwacht effectief jaarrendement van 8,2% (over de prognose periode tot en met 2031).
VERWACHTE AANKOPEN
Voor vier woningprojecten in Bergschenhoek, Den Haag, Zoetermeer en Alkmaar zijn de eerste afspraken gemaakt over een aankoop door het Huurwoningen Nederland Fonds III. Gezamenlijk gaat het om 331 volledig gasloze appartementen met een energielabel van A+++ of hoger. De totale aankoopprijs is ruim € 100 miljoen. Met de aankopen is derhalve al twee derde deel van de woningportefeuille ingevuld. Wij zien nog voldoende mogelijkheden om de komende maanden verdere aankopen te doen.
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over het fonds? Kijk dan op onze fondspagina. Wenst u deel te nemen aan het webinar of een van de informatiebijeenkomsten? Meld u zich dan aan.
Naar het fonds
Agenda
RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus en het bijbehorende supplement, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.
KENMERKEN
 • Deelnemen vanaf € 5.000

 • 4,8% verwacht dividend tot ultimo 2028, daarna oplopend door huurindexatie

 • Dividenduitkering per kwartaal

 • Verwacht effectief rendement van 8,2% per jaar

DIVIDENDUITKERINGEN
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 4,8% tot ultimo 2028, waarna het geprognosticeerde dividend door indexatie van de huren kan oplopen naar 5,3%. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus en het bijbehorende supplement zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
De goedkeuring van het prospectus en het bijbehorende supplement mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus en het bijbehorende supplement begrijpelijk, consistent en volledig zijn.
RISICO’S
Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds III brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt). Ook kunnen afspraken met de financier worden geschonden (de convenanten), waardoor de financiering mogelijk (deels) opeisbaar wordt.
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen. Daarnaast kan de overheid andere maatregelen treffen, die ongunstig blijken voor woningbeleggers.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

AANVRAGEN PROSPECTUS EN SUPPLEMENT

Wilt u het algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus en supplement per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in, bel 085 – 007 25 50 of e-mail naar contact@clbeheer.nl.
  * verplichte velden