HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds belegt in jonge, duurzame en energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland. Met de opbrengst van de emissie wordt de aankoop van 684 nieuwe en jonge eengezinswoningen en appartementen geprognosticeerd, voornamelijk in de vrije sector. De verwachte maandhuur van de woningen zal tussen € 700 en € 1.300 liggen. De nadruk ligt op projecten met een aankoopprijs tussen € 12.000.000 en € 50.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd. Naar verwachting zal meer dan 90% van de aan te kopen woningen bestaan uit nog te bouwen woningen.

Reclame: Behoudens de inhoud van de prospectussen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.

Kenmerken
 • Investeren in nieuwe en jonge energiezuinige Nederlandse woningen
 • Deelnemen vanaf € 2.500.000
 • Verwacht effectief jaarrendement is 8,5%*
 • Verwacht dividend rendement (uitkering per kwartaal) van 2,2%* gedurende de koop- en bouwfase van het fonds, vervolgens tussen 5,0%* en 6,3%*
Verwacht effectief rendement

Particuliere beleggers in het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds zullen, bij het welslagen van de emissie, gaan profiteren van een stabiel direct verhuurrendement uit de aankopen van nieuwe en jonge, duurzame en energiezuinige woningen en appartementen. Bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt kan een extra rendement worden verkregen wanneer aangekochte woningen op termijn vrijkomen en zullen worden verkocht. Dit leidt naar verwachting tot 2,2%* dividend gedurende de koop- en bouwfase van het fonds, gevolgd door een jaardividend van 5,0%* tot 6,3%* en een totaal effectief jaarrendement van 8,5%*.

Risico’s

Beleggen in het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico op waardevermindering: Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De looptijd van het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het verwachte rendement is berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
Brochure

WONING PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissie van het CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. Naar verwachting zal 50% van alle woningen en appartementen die door het fonds gekocht worden, beschikken over een groenverklaring. Dit houdt in dat het energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van de eis die geldt in het Bouwbesluit 2012 en voor de bouw duurzaam geproduceerd hout is gebruikt.

Beleggingsbeleid
 • Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de gereguleerde, te liberaliseren en vrije sector
 • Naar verwachting wordt 50% belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen, waarvoor een groenverklaring kan worden verkregen
 • Gespreide woningportefeuille
 • Belegging in Nederland, met uitzondering van krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van woningen uit de particuliere fondsen van Credit Linked Beheer. De locaties op de kaart betreffen de woonplaatsen van de 450 woningen die bij het welslagen van de emissie geprognosticeerd zijn om aan te kopen.