NOVA WONINGFONDS – EMISSIE 1

KENMERKEN
  • Deelnemen vanaf € 5.000

  • 3,5% verwacht dividend tot ultimo 2026, daarna oplopend door huurindexatie

  • Dividenduitkering per kwartaal

  • Verwacht effectief rendement van 5,4% per jaar

  • Geen hypothecaire financiering

Inschrijven
De eerste emissie van het NOVA Woningfonds met een totale beoogde opbrengst van € 35 miljoen is geopend voor inschrijving na goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in oktober 2022. Daarnaast is op 20 december 2022 het eerste supplement goedgekeurd dat is ingediend vanwege de ondertekening van de eerste koop- en aannemingsovereenkomst van 18 appartementen in Veldhoven in week 51 van 2022. Beleggers in het NOVA Woningfonds gaan profiteren van een verwacht rendement van 5,4% op jaarbasis.
Prospectus
Supplement
Downloads
Webinar
NOVA Woningfonds - emissie 1
Informatiepakket aanvragen
GEEN HYPOTHECAIRE FINANCIERING

Voor de financiering van de aankopen zal het fonds alleen gebruik maken van het eigen vermogen, dat verstrekt is door de deelnemende participanten. In tegenstelling tot de andere fondsen die beheerd  worden door Credit Linked Beheer, wordt er dus geen vreemd vermogen in de vorm van hypothecaire geldleningen aangetrokken.

Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet direct afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s. In de toekomst kan heroverwogen worden om hypothecaire financiering aan te trekken voor verdere uitbreiding van de woningportefeuille.

(DIVIDEND)UITKERINGEN

Als belegger ontvangt u dividend gebaseerd op het lange termijn verwachte directe verhuurrendement van de woningportefeuille. Dit verwachte dividend bedraagt 3,5% tot ultimo 2026, waarna het door huurindexatie en het uitponden van individuele woningen kan oplopen naar 4,4%. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd in contanten of deelparticipaties (stockdividend), afhankelijk van uw wensen.

Daarnaast krijgt u wanneer u uitstapt, een terugbetaling op basis van de dan geldende handelskoers van een participatie. Gezamenlijk komen deze uitkeringen bij een beleggingstermijn van tien jaar overeen met het verwachte rendement van 5,4% op jaarbasis.

RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus en het bijbehorende supplement, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.
VERWACHTE WONINGPORTEFEUILLE
Het NOVA Woningfonds zal beleggen in nieuwbouw huurwoningen met een groen energielabel. De nadruk wordt gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 2,5 miljoen en € 25 miljoen en met een goede geografische spreiding zodat het fonds niet afhankelijk is van de ontwikkeling van één regio.
Zoals omschreven in het eerste supplement is in de week van 19 december 2022 de eerste koop- en aannemingsovereenkomst voor het NOVA Woningfonds getekend. Het betreft een project in Veldhoven bestaande uit 18 appartementen met een A+++ energielabel. Naar verwachting start in het eerste kwartaal van 2023 de sloop van de huidige bebouwing, gevolgd door de start van de bouw. De verwachte oplevering van de appartementen zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024.
Op dit moment zijn er geen verdere overeenkomsten gesloten over aan te kopen woningen. Wel vinden er onderhandelingen plaats over verschillende projecten van nieuwbouw appartementen en nieuwbouw grondgebonden woningen.
Inschrijven
BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Wanneer u een deelneming in het NOVA Woningfonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

RISICO’S

Beleggen in het NOVA Woningfonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: dit houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn tegen de dan geldende handelskoers kunnen worden verkocht.

  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.

  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: Door wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving in Nederland kan de fiscale en financiële positie van het NOVA Woningfonds wijzigen en/of de rentabiliteit worden beïnvloed. Voorbeelden zijn wijzigingen in de fiscale behandeling van beleggingsfondsen en/of beperkingen op de huurindexatie en aanvangshuren van woningen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.