Naar het fonds
Download prospectus
Download Supplement
Download brochure
Inschrijven fonds
Het Huurwoningen Nederland Fonds II is open voor inschrijving, nadat op 18 februari 2020 het prospectus voor de eerste emissie is goedgekeurd door de AFM. Het Huurwoningen Nederland Fonds II belegt in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige Nederlandse huurwoningen.
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus, het supplement, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
In het supplement leest u over de eerste aankopen van het fonds (233 woningen) in onder andere Amersfoort, Alkmaar, Almere, Eindhoven. Met de opbrengst van de emissie wordt de aankoop van 450 nieuwe eengezinswoningen en appartementen geprognosticeerd, voornamelijk in de vrije sector, waarvan de maandelijkse huur tussen € 700 en € 1.300 zal liggen. Wilt u het door de AFM goedgekeurde en algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in.
* verplichte velden

Verwacht rendement

Beleggers in het Huurwoningen Nederland Fonds II zullen, bij het welslagen van de emissie, gaan profiteren van een stabiel direct verhuurrendement uit de aankopen van nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige woningen en appartementen. Bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt kan een extra rendement worden verkregen wanneer aangekochte woningen op termijn vrijkomen en zullen worden verkocht. Dit leidt naar verwachting tot 6,2%* dividend tot ultimo 2024, oplopend tot 8,3%* in 2029 en een totaal effectief jaarrendement van 9,0%*.
Risico’s
Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds II brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.
  • Risico op waardevermindering: Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn beperkt verhandelbaar in de zin van de Wft. De looptijd van het Huurwoningen Nederland Fonds II is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.