Huurwoningen Nederland Fonds III - - beleggen in nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland
Direct inschrijven
Aanvragen prospectus
Download prospectus
Download brochure
Toelichting verklaring van deelname

Eerste emissie Huurwoningen Nederland Fonds III open voor inschrijving

Het Huurwoningen Nederland Fonds III is open voor inschrijving vanaf 22 november 2021 nadat op 11 november de AFM het prospectus heeft goedgekeurd. Voor deze emissie zijn 13.400 participaties beschikbaar met een totale waarde van € 67.000.000.
Beleggers in het Huurwoningen Nederland Fonds III profiteren van een direct verhuurrendement van een portefeuille van jonge Nederlandse huurwoningen. Dit leidt, in combinatie met een geprognosticeerde waardestijging, tot een totaal verwacht effectief jaarrendement van 9,0% (over de prognose periode tot en met 2031).
BIJDRAGE AAN (DUURZAAM) HUURWONINGAANBOD
Bij het welslagen van de emissie zal de woningportefeuille groeien naar circa 600 woningen, voornamelijk vrije sector huurwoningen met een hoogwaardig afwerkingsniveau. De focus bij aankopen ligt bij nieuwbouwwoningen met een energielabel van A+++ of beter. De investering draagt bij aan een vergroot (duurzaam) huurwoningaanbod in Nederland.
MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over het fonds? Kijk dan op onze fondspagina. Wenst u deel te nemen aan het webinar? Meld u zich dan aan.
Naar het fonds
Agenda
RECLAME
Behoudens de inhoud van het prospectus, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de inhoud op deze website als reclame te worden beschouwd.
KENMERKEN
  • Deelnemen vanaf € 5.000

  • 6,0% verwacht dividend tot ultimo 2027, daarna oplopend door huurindexatie (uitkering per kwartaal)

  • 9,0% verwacht effectief rendement per jaar

DIVIDENDUITKERINGEN
Het geprognosticeerde dividend bedraagt 6,0% tot ultimo 2027, waarna het dividend door huurindexatie kan oplopen. Het dividend wordt per kwartaal bij wijze van interim-dividend uitgekeerd aan de participanten.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.
RISICO’S
Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds III brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen. De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: Beperkte verhandelbaarheid houdt in dat, om diverse redenen, participaties niet altijd binnen een redelijke termijn op de handelskoers kunnen worden verkocht.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld ongunstige economische ontwikkelingen, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt). Ook kunnen afspraken met de financier worden geschonden (de convenanten), waardoor de financiering mogelijk (deels) opeisbaar wordt.
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
  • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen. Daarnaast kan de overheid andere maatregelen treffen, die ongunstig blijken voor woningbeleggers.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

AANVRAGEN PROSPECTUS

Wilt u het algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in, bel 085 – 007 25 50 of e-mail naar contact@clbeheer.nl.
    * verplichte velden