Naar het fonds
Download prospectus
Download brochure
Inschrijven fonds
Het Groenwoningen Fonds is vanaf 4 januari 2021 opnieuw open voor inschrijving. In november is het prospectus voor de vierde emissie goedgekeurd door de AFM. Beleggen in het Groenwoningen Fonds betekent beleggen in één van de groenste woningfondsen van Nederland. Het Groenwoningen Fonds is een door de overheid aangewezen fiscaal groenfonds, hetgeen inhoudt dat minimaal 70% van de woningportefeuille beschikt over een groenverklaring. Met uw belegging draagt u bij aan het bouwen van energiezuinige woningen in Nederland en het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de overheid.
De woningportefeuille bestaat uit 506 jonge en energiezuinige Nederlandse woningen buiten de krimpgebieden. Voor fiscale groenfondsen kunnen particuliere beleggers aanspraak maken op een jaarlijks belastingvoordeel (onder voorwaarden) van minimaal 1,24% en maximaal 2,28%.
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus, eventuele supplementen, de jaarrekeningen en de essentiële-informatiedocumenten, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Wilt u het goedgekeurde en algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus per post ontvangen? Of wilt u contact met ons? Vul dan het onderstaande formulier in.
* verplichte velden

Verwacht rendement

Beleggers in het Groenwoningen Fonds zullen profiteren van een stabiel direct verhuurrendement uit de aankopen van nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige woningen en appartementen. Bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt kan een extra rendement worden verkregen wanneer aangekochte woningen op termijn vrijkomen en zullen worden verkocht. Dit leidt naar verwachting tot 5,5%* dividend tot ultimo 2024 (berekend over de oorspronkelijke uitgifteprijs van € 5.000) en vervolgens variërend tussen 6,2%* en 13,8%*.
Risico’s
Beleggen in het Groenwoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.
  • Risico op waardevermindering: Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
  • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn verhandelbaar in de zin van de Wft. De looptijd van het Groenwoningen Fonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
  • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
  • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
  • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.
*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.