Emissies

Bekijk hier op welke open emissies u kunt inschrijven. Door op meer informatie te klikken komt u bij gedetailleerdere informatie over het fonds.
Reclame: behoudens de inhoud van de prospectussen, de evt. supplementen, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument, dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Meer informatie
Het NOVA Woningfonds is geopend voor inschrijving nadat op 6 oktober 2022 het prospectus is goedgekeurd door de AFM. Daarnaast is op 20 december 2022 het eerste supplement goedgekeurd.
Voor de financiering van de aankopen zal het fonds alleen gebruik maken van het eigen vermogen, dat verstrekt is door de deelnemende participanten. In tegenstelling tot de andere fondsen die beheerd  worden door Credit Linked Beheer, wordt er dus geen vreemd vermogen in de vorm van hypothecaire geldleningen aangetrokken.
Het NOVA Woningfonds is hierdoor niet direct afhankelijk van renteschommelingen en (her)financieringsrisico’s. In de toekomst kan heroverwogen worden om hypothecaire financiering aan te trekken voor verdere uitbreiding van de woningportefeuille.
Datum opening 10 oktober 2022
Omvang € 35 mln
Participaties 7.000
Deelnemen vanaf € 5.000
Verwacht dividend 2022 3,5%
Verwacht effectief rendement 5,4%

Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds. De belangrijkste risico’s zijn beperkte verhandelbaarheid, marktrisico en wijzigingen in (fiscale) regelgeving.
Beleggen in dit fonds brengt risico’s met zich mee. Er kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden, is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten. Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig zijn.